O projektu

"Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas" projekt je koji osigurava sudjelovanje Hrvatske u međunarodnim projektima "Općeslavenski lingvistički atlas" (OLA) i "Europski lingvistički atlas (ALE)". Projekti su to od međunarodne važnosti, u kojima se na jezičnim kartama, uključenima u pojedine sveske atlasa, prikazuju pojave važne za cijeli obuhvaćeni jezični areal – općeslavenski odnosno europski.

Projekt je međunarodni i trajan (traje više desetaka godina i trajat će još više desetaka godina). Više istaknutih dijalektologa iz Hrvatske i inozemstva pri matičnim akademijama znanosti, a u okviru međunarodnih projekata, surađuju na OLA od 1958. godine. Projekt ALE (Atlas Linguarum Europae) na kojem sudjeluje niz uglednih dijalektologa i etimologa s europskih znanstvenih akademija i sveučilišta pokrenut je 1965. godine, a utemeljen 1970. pod okriljem UNESCO-a.

Za OLA je po posebnom upitniku istražena građa u 850 naselja i stvorena najbogatija dijalektološka kartoteka. Objavljen je niz knjiga. Lingvistički će se pripremati potrebna građa za nove planirane knjige; sudjelovat će se u radu Međunarodnoga povjerenstva OLA.

ALE se izrađuje u suradnji većine europskih zemalja. Objavljen je niz knjiga ALE projekta. Lingvistički se priprema građa za izradbu planiranih knjiga u Europi; sudjeluje se u radu Međunarodnog povjerenstva ALE.

Svjetskoj dijalektologiji daju se sređeni podatci o fonetskim, fonološkim, morfološkim, tvorbenim i leksičkim sustavima velikoga broja govora i omogućuju se čvrsto utemeljena proučavanja jezičnoga razvitka europskih jezika. Dobiva se građa za komparativna i tipološka istraživanja jezičnih sustava u slavenskom i neslavenskom svijetu. Predstavlja se i interpretira hrvatska građa te utvrđuju lingvistički odnosi između podataka iz istraženih govora. Zaključuje se o povijesti i razvitku jezikâ, o odnosima među njima, a time i o odnosu dijelova hrvatskog jezika prema susjednim i udaljenim govorima. U obliku zemljovida i komentara ti će sinkroni i dijakroni odnosi biti predstavljeni u knjigama OLA i ALE.

Suradnici na projektu OLA i ALE

Zbivanja

4.12.2018.

CLARC 2018 - International Linguistic Conference

Rijeka, June 8 - 10, 2018
Panel LINGUISTIC DIVERSITY AND LINGUISTIC GEOGRAPHY / JEZIČNA RAZNOLIKOST I JEZIČNA GEOGRAFIJA